My Diet Clinic - dietetyk w Krakowie i Tarnowie

Regulamin sklepu internetowego

 §1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.mydietclinic.pl/sklep, prowadzony jest przez Katarzynę Kieć prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9930679657, REGON 387609267.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.mydietclinic.pl/sklep. 

§2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Usługodawca – Katarzyna Kieć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć, ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, NIP 9930679657.
 3. Klient – każdy podmiot nabywający usługę od Usługodawcy.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z sklepu internetowego.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.mydietclinic.pl/sklep
 6. Przelewy24 – serwis płatności elektronicznych obsługiwany jest przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym.
 7. Konto Klienta – bezpłatna Usługa Elektroniczna, udostępniona Klientowi w ramach sklepu internetowego. Klient loguje się na swoje konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego, gdzie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mai oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 9. Usługa – usługi świadczone  przez Usługodawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia  takie jak np. usługa konsultacji dietetycznej.
 10. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient  otrzymuje w ramach  zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego, format pliku jest zależny od zawartości materiału (np. materiały e formie pdf, e-book, video itp.)
 11. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający umówienie wizyty. 
 12. Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 nr 344). 

 

§3

Kontakt 

 

 1. Adres Usługodawcy: ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice 
 2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@mydietclinic.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 514 217 034
 4. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie z Usługodawcą w godzinach 10:00-18:00.

 

§4

Wymagania techniczne

 

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne: 
 1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 5. włączona obsługa plików cookies,
 6. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną z uwagi na transmisje danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem. 
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

§5

Warunki nabywania usług

 

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią̨ oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Klient może złożyć zamówienie poprzez konto, na które może się zalogować przed złożeniem zamówienia lub złożyć zamówienie bez logowania.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym należy uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu można skontaktować się z Usługodawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie co stanowi oświadczenie woli prowadzące do zawarcia z Usługodawcą umowy.
 6. W formularzu Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikacji ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienia zgodnie z ust. 6 powyżej. 
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu Internetowego, jednakże nie wpływa to na Zamówienia złożone i przyjęte przez Sklep Internetowy przed wprowadzeniem zmian.
 9. Usługi świadczone przez Usługodawcę są zwolnione z podatku VAT.
 10. Honorowane są następujące formy płatności: 
 1. płatności elektroniczne Przelewy24.pl
 1. przelew bankowy na konto o numerze 53 2490 0005 0000 4530 1412 7954
  6.  Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia. 

 

§6

Dostawa

 

 1. Dostawa usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatna.
 2. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu.

 

§7

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Usługodawca oferuje następujące usługi: 
 1. a)  konsultacja dietetyczna online, 
 2. b)  kontynuacja konsultacji dietetycznej online, 
 3. c)  stacjonarna konsultacja dietetyczna,
 4. d) indywidualny program żywieniowy,
 5. e) gotowe jadłospisy,
 6. f) e-booki.
 1. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@mydietclinic.pl lub pocztą na adres: ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice
 2. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług. 
 3. Plan dietetyczny jest przez Usługodawcę układany na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny). 

§8

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne. 
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane: 
 1. drogą mailową na adres e-mail: kontakt@mydietclinic.pl,
 2. drogą pocztową na adres: Katarzyna Kieć ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice.
 1. Klient w reklamacji powinien wskazać
 1. swoje imię i nazwisko, 
 2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia), 
 3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę, 
 1. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji. 
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego zadania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 1. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres. 

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu

świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy; 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨

11) zawartej w drodze aukcji publicznej; 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

 

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca.
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1) zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2) realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4) obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 2. Odbiorcami danych osobowych Kupującego mogą być: urzędy skarbowe, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
 3. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Usługodawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Usługodawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Usługodawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 4. Klient ma prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 6. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 7. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mydietclinic.pl/polityka-prywatnosci/

 

§12

Prawa własności intelektualnej

 

 1. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Sklepu, Usługi  elektroniczne sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Prawa autorskie osobiste jak i majątkowe do wszystkich składników Sklepu przysługują Usługodawcy. Wszelkie znaki towarowe lub usługowe używane przez Usługodawcę w związku z świadczonymi usługami stanowią własność Usługodawcy. Prawa do Sklepu jego elementów tekstowych, graficznych przysługują Usługodawcy. W ramach Sklepu mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Usługodawca. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Usługodawcy nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§13

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Klientów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14.06.2021

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Jeżeli chce Pan / Pani złożyć reklamację dotyczącą zakupu, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do mnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli formularz nie jest przesyłany wraz z reklamowanym produktem, proszę pamiętać, że celem rozpatrzenia reklamacji mogę poprosić o przesłaniem mi reklamowanego produktu. 

ADRESAT: Katarzyna Kieć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć, ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, NIP 9930679657, e-mail: kontakt@mydietclinic.pl

DANE KLIENTA: 

(Obowiązkowe) 

Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ……………………………………………………………………. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(Dobrowolne, które jednak ułatwią nam komunikację

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………………………………. Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

PRZEDMIOT REKLAMACJI: 

Czego dotyczyły zakupy: …………………………………………………………………………………………………….. Zapłacona cena: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kiedy wady zostały stwierdzone: ……………………………………………………………………………………… 

ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, 

 

(___) usuniecie wady,


(___) obniżenie ceny,


(___) odstąpienie od umowy, 

 

(___) inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………. ………………..…………………

data wypełnienia                       podpis klienta

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Katarzyna Kieć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć, ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, NIP 9930679657. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu reklamacyjnego, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli w wyniku reklamacji dojdzie do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. Ponadto, formularz reklamacyjny będzie przechowywany do czasu upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową której dotyczy reklamacja. W związku z obsługą procesu reklamacyjnego, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę̨ tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@mydietclinic.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu reklamacyjnego. 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku chęci odstąpienia od zawartej umowy, może Pan / Pani posłużyć się poniższym formularzem, przesyłając go do mnie pocztą elektroniczną

Adresat: Katarzyna Kieć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć, ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, 

NIP 9930679657, e-mail: kontakt@mydietclinic.pl

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które przedmiotem są: 

1) ………….. – cena: ………….., 

2) ………….. – cena: ……………. 

Dane obowiązkowe:
Data zawarcia umowy / numer zamówienia: ………………………………………………………………………. Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………………………….

Adres konsumenta: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane dobrowolne, które ułatwią nam komunikację
Adres e-mail konsumenta: ……………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu konsumenta: ……………………………………………………………………………………………….. 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie 

zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny 

sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na 

rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………. ………………..……………………………………..

data wypełnienia                       podpis konsumenta

 

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu będzie Katarzyna Kieć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MY DIET CLINIC Katarzyna Kieć, ul. Zbylitowskich 70, Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice, NIP 9930679657. Dane będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Formularz odstąpienia zostanie włączony do dokumentacji księgowej i będzie przechowywany razem z nią przez okres wymagany przez przepisy prawa. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy, dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak banki, hostingodawca, biuro rachunkowe. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@mydietclinic.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.